Naukowiec

Praca naukowo-badawcza

jest nie tylko kluczową częścią mojej pracy zawodowej,
ale także moją wielką pasją. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dwóch obszarów badawczych
i związków przyczynowo-skutkowych występujących między nimi:

• innowacyjności i konkurencyjności gospodarek
i przedsiębiorstw

 

• problematyki bezpośrednich  inwestycji  zagranicznych oraz  handlu  zagranicznego, z uwzględnieniem ich technologicznego wymiaru.

Projekty badawcze

Zrealizowałam ponad 80 projektów badawczych, w tym 20 projektów międzynarodowych.  Prawie połowa zrealizowanych przez mnie projektów była finansowana ze źródeł zewnętrznych pozyskanych w procedurze konkursowej, m.in.  granty w ramach programów Unii Europejskiej (6 Program Ramowy, Horyzont 2020, COST, przetargi Komisji Europejskiej), grant Bloomberg Foundation, granty Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Najważniejsze projekty naukowe:

Międzynarodowe

• Korea-Visegrad Knowledge Sharing Program (partnerzy: the Korean Development Institute oraz Ministerstwo Rozwoju RP) – 3 edycje programu w latach 2016-2020. (kierownik)

 

New Economy Lab – projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej NAWA (współpraca z Northeastern Illinois University, Chicago, USA) (2018-2020) (wykonawca)

 

Study on Structural Reform in Poland, 2013-2018 – projekt realizowany w ramach Framework Service Contract “Studies in the Area of European Competitiveness” (ENTR/300/PP/2013/FC-WIFO) – 2018 r. (kierownik)

 

Investigating the Impact of the Innovation Union – projekt w ramach programu ramowego UE “Horyzont 2020”, INSO-3-2014: “The economic impact of the Innovation Union” koordynowany przez UNU-MERIT, Holandia (2014-2018). Więcej o projekcie » (kierownik zespołu SGH, członek komitetu sterującego)

 

Stimulating Learning for Idea - to Market (SLIM) - projekt w ramach programu Unii Europejskiej „Leonardo da Vinci Transfer of Innovation”, koordynowany przez Manchester Metropolitan University, Wielka Brytania (2012-2014). Więcej o projekcie » (kierownik)

Krajowe

Dynamika i czynniki luki innowacyjnej między Polską a Chinami – wymiar międzynarodowy i regionalny – grant Narodowego Centrum Nauki (OPUS11) nr 2016/21/B/HS4/03025 (2017-2020) (wykonawca)

 

Kapitał ludzki i innowacyjność jako czynniki długookresowych przewag konkurencyjnych w handlu międzynarodowym. Wnioski dla Polski – grant NCN 3926/B/H03/2011/40 (2011-12) (kierownik)

 

Procesy tworzenia wiedzy, transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do przemysłu oraz ich wpływ na rozwój gospodarczy – grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2008-2011) (kierownik)

 

Wypracowanie standardów zarządzania prawami własności intelektualnej, projekt w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” koordynowany przez Politechnikę Warszawską, współpraca ze Stanford University, USA (2007-2010) (kierownik zespołu SGH)

 

Narodowy Program Foresight 2020 – projekt finansowany przez MNiSW koordynowany przez IPPT PAN (2007-2008) (kierownik panelu tematycznego "Bezpieczeństwo ekonomiczne")

Kluczowi zagraniczni partnerzy projektów

Prof. dr hab. Marzenna Weresa

• WIFO Austrian Institute of Economic Research, Vienna, Austria

 

• Trinity College School of Business, Dublin, Ireland/Irlandia

 

• Manchester Metropolitan University Business School, Manchester, UK/ Wielka Brytania

 

• Faculty of Economics and Business, Zagreb, Croatia/Chorwacja

 

• EFMD, Belgia

 

• University of Rijeka, Croatia/ Chorwacja

 

• Institute for Economics and Management, University of Economics in Bratislava, Slovakia/Słowacja

• Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary/Węgry

 

• University of Economics, Prague, the Czech Republic/Czechy

 

• UNU-MERIT, the Netherlands/Holandia

 

• Seureco-Societe Europeenne d’Economie, France/Francja

 

• Istituto di Studi per l’Integrazione dei Sistemi, Roma, Italy/Włochy

 

• Institute for Entrepreneurship and competitiveness - LIUC Università Cattaneo, Italy/Włochy

 

• Universite Libre de Bruxelles, Belgium/Belgia

• Universitetet Oslo, Norway/Norwegia

 

• ZEW, Manhaim, Germany/ Niemcy

 

• Universitat Leipzig, Germany/Niemcy

 

• Harvard Business School, Boston, USA

 

• Lake Forest School of Management, Chicago, USA

 

• The International Center for Economic Growth (ICEG), San Francisco, USA

 

• Stanford University, USA/ Stany Zjednoczone

 

• the Korean Development Institute, South Korea/ Korea Południowa

Wybrane publikacje

Na mój dorobek naukowy składa się ponad 140 publikacji, blisko połowa tych prac  powstała w języku angielskim, a ponad 30 opracowań wydano za granicą przez prestiżowe wydawnictwa naukowe, w tym m.in. Routledge, Elsevier, Peter Lang, University College London, IOS Press.  Niektóre z publikacji to wydawnictwa cykliczne, jak np. wydawany corocznie przez Oficynę Wydawniczą SGH po polsku i angielsku raport ekonomiczny oceniający zmiany konkurencyjności Polski w gospodarce światowej „Poland. Competitiveness Report”, wykorzystywany przez teoretyków i praktyków, którego jestem współautorem i współredaktorem naukowym.

Technological competitiveness of the EU member states in the era of the fourth industrial revolution

LInk: Wyświetl publikację »

A study on structural reform in Poland 2013–2018, European Commission, Brussels, DOI: 10.2873/982674

LInk: Wyświetl publikację »

Poland. Competitiveness Report 2019. International Competitiveness in the Context of Development of Industry 4.0

LInk: Wyświetl publikację »

Polska. Raport o Konkurencyjności 2019. Konkurencyjność międzynarodowa w kontekście rozwoju Przemysłu 4.0

LInk: Wyświetl publikację »

Innovation, Human Capital and Trade Competitiveness. How Are They Connected and Why Do they Matter?, Springer Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London.

LInk: Wyświetl publikację »

FDI and Innovation in Central and Eastern EU Countries”, Collection of i4g Policy Briefs, European Commission, Brussels 2013, s. 101-104.

Innovation System Restructuring in New EU Member States in Competition with Asia, Collection of i4g Policy Briefs, European Commission, Brussels 2013, s. 93-100.

LInk: Wyświetl publikację »

Establishing Competitive Advantages in the Service Sector in EU Member States

LInk: Wyświetl publikację »

Can foreign direct investment help Poland catch up with the EU?

LInk: Wyświetl publikację »

Strengthening the knowledge base for innovation in the European Union, Polish Scientific Publishers PWN, Warsaw 2018

LInk: Wyświetl publikację »

Polityka innowacyjna, PWN Warszawa 2014

LInk: Wyświetl publikację »

Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, PWN Warszawa 2012

LInk: Wyświetl publikację »

Prof. dr hab. Marzenna Weresa

Kapitał ludzki i innowacyjność jako czynniki długookresowych przewag konkurencyjnych whandlu międzynarodowymWnioski dla Polski

LInk: Wyświetl publikację »

Niektóre nagrody i wyróżnienia

• Nagroda przyznana przez Harvard Business School, Institute for Strategy and Competitiveness za wybitny wkład w rozwój sieci naukowej “Microeconomics of Competitiveness” (2017)

 

• Srebrny Krzyż Zasługi (2013)

 

• Nagroda indywidualna Rektora SGH I stopnia za działalność naukową (2015)

 

• Nagroda zespołowa Rektora SGH I stopnia za książkę „Poland. Competitiveness Report 2010. Focus on Clusters” (2011)

 

• Nagroda zespołowa Rektora SGH II stopnia w dziedzinie działalności dydaktycznej (2015)

 

• Nagroda zespołowa Rektora SGH I stopnia za książkę „Poland. Competitiveness Report 2007” (2007)

 

• Nagroda Rektora SGH I stopnia za książkę „Niemcy w Unii Europejskiej” (2005)

 

• Nagroda Rektora SGH I stopnia za książkę „Wpływ handlu zagranicznego i inwestycji bezpośrednich na innowacyjność polskiej gospodarki” (2004)

 

• Nagroda Rektora SGH za dorobek naukowy i dydaktyczny (2001)

 

• Nagroda Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w konkursie „Prywatyzacja i inwestycje zagraniczne głównymi drogami rozwoju ekonomicznego” za artykuł “The Influence of Foreign Direct Investment on Poland’s Foreign Trade” (1998)

 

• Nagroda Rektora SGH za osiągnięcia w dziedzinie naukowej za pracę doktorską pt. „Współpraca produkcyjna Indii z zagranicą i jej rola w procesie otwierania gospodarki” (1996)